रेल्वे ट्विटर कंप्लॅन्ट वर एक भन्नाट जोक

प्लिज नोट: हा एक विनोद असून कुठल्याही सत्य घटनेवर आधारित नाही, असल्यास योगायोग समजावा.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s